Archief van september, 2007

Meerderheid creëren

Gisteravond was het dan zover, de ALV van de PvdA ging stemmen over een aangekondigde motie van enkele verontruste leden, die sluiting van het Natuurmuseum, net als het CDA, voorbarig vinden. Naast de stemming over Rutte/Verdonk bij de VVD, de komende voorzittersverkiezing bij de eigen PvdA nu het derde recente voorbeeld van partijdemocratie. Heel mooi, maar aan de nipte 50-56 overwinning van de fractie zit wel een luchtje…

Zoals bekend ben ik een sterk voorstander van partijdemocratie en kan ik genieten van debatten die in dat kader worden gevoerd. Zo zat ik op het hoogtepunt van de stemmingen rond Mark Rutte (VVD) en Rita Verdonk (lid Verdonk) in de auto en kon rechtstreeks meemaken dat moties tegen Rutte het niet haalden. Ook de manier waarop Jan Pronk (ik ben geen fan) als kandidaat met het verkiezingscircus in de PvdA omgaat, is interessant om te volgen.

Maar nu dichterbij: de PvdA Groningen komt bijeen omdat een deel van de leden zich niet kan vinden in het standpunt van de fractie om het Natuurmusuem te sluiten. De fractie stond in de aanloop naar de ALV pal achter het eigen standpunt en naar buiten toe werd uitgestraald dat het om een klein clubje rebellen ging dat nog geen deuk in een pakje boter kon schoppen.

Hoe anders was het gisteravond. Na uitvoerig debat werd uiteindelijk de motie in stemming gebracht: 50-56, motie verworpen. De fractie komt met de schrik vrij, de laatste strohalm voor het Natuurmuseum is weg.

Aan iemand die ter plekke aanwezig was, heb ik gevraagd of er ook fractie- en collegeleden aanwezig waren. Ik kreeg de namen door van tenminste vier fractieleden en alle wethouders waren aanwezig. Bovendien bleken ze alle zeven meegestemd te hebben.

Alle 7? Bij een stemverhouding van 50 voor en 56 tegen hebben de raadsleden en de wethouders dus hun eigen meerderheid gecreëerd! Volstrekt democratisch, maar dit geeft toch wel een ander beeld van de nipte meerderheid. Door pure aanwezigheid laten de fractie en wethouders de besluitvorming kantelen, van 50 voor en 49 tegen naar 50 voor en 56 tegen. Een sterk staaltje van het creëren van een meerderheid.

Mogen raadsleden en wethouders dan niet aanwezig zijn? Tuurlijk, maar kom nou straks niet met verhalen dat de ALV van de PvdA, zij het nipt, duidelijk stelling heeft genomen. Mijn conclusie: de leden van de PvdA zijn over de sluiting van het Natuurmuseum tot op het bot verdeeld. Dit zou de fractie, die vindt dat er meer naar de Stadjers moet worden geluisterd, aan het denken moeten zetten.

 

 

1 reactie september 21st, 2007

Stennis over Steentilstraat

Het college heeft in zijn voortdurende ijver om de auto uit de binnenstad te krijgen een nieuwe troef uitgespeeld: laten we de Steentilstraat niet pas in 2010, maar nu al afsluiten voor autoverkeer. Theo Venema (GCC) in het geweer en ook de VVD-fractie sprong er bovenop. Een nieuwe uitspatting van dit linkse college of is er meer aan de hand?

Op zich is de Pavlov-reactie van de VVD-fractie logisch. In het vorige college, waar GroenLinks nog met VVD en CDA samenwerkte, was immers afgesproken dat de Steentilstraat pas autoluw zou worden als de Damsterdiepgarage af zou zijn. Dat was toen nog comfortabel ver in de toekomst en nog steeds klinkt 2010 ver weg, ook al zijn de werkzaamheden aan het Damsterdiep met bijkomende ellende intussen begonnen.

Als je het goed bekijkt, zijn er eigenlijk twee hoofdredenen om je tegen ‘afsluiting’ van de Steentilstraat te verzetten. Aan de ene kant het gegeven dat het een belangrijke afvoerroute van verkeer is uit de binnenstad, via de Rademarkt richting Trompsingel. Zeker aan het einde van de middag staat vaak al in de Steentilstraat een file. Een tweede reden is het belang van ondernemers: zonder auto’s minder klanten, minder omzet.

Interessant is dat het college nu wel eens op beide punten ingaat. Uit een onderzoek schijnt gebleken te zijn dat tijdens een omleiding op het Damsterdiep (afgelopen juni) - tegen de verwachting in - niet meer, maar juist 20% minder verkeer door de Steentilstraat is gegaan. Hoeveel er dan nog in absolute aantallen overblijft, is niet vermeld.

Verder heeft het college aanleiding te veronderstellen dat (een deel van) de ondernemers aan de Steentilstraat wel iets ziet in een autoluwe herinrichting. Veel van het verkeer is doorgaand verkeer en levert geen klanten op, terwijl een voetgangersvriendelijke inrichting de Steentilstraat meer onderdeel van de binnenstad maakt. Zeker als de herinrichting klaar is vóór de garage, kunnen de voetgangers vanuit de garage via de Steentilstraat richting binnenstad lopen. En onder voetgangers vind je meer klanten dan onder voorbijrijdende auto’s.

Dus maar omarmen, dat collegevoorstel? Nee, daarvoor is het mij nog te vroeg. Ik wil eerst dat verkeersonderzoek wel eens zien, vooral ook omdat ik wil weten waar de ‘verdwenen’ auto’s dan blijven. Verder wil ik weten of er inderdaad onder lokale ondernemers draagvlak is voor de voorgestelde herinrichting.

Ik heb begrepen dat de VVD haar eigen inspraak gaat organiseren. Lijkt me prima, maar dan moeten ze er wel voor uitkijken dat ze niet dezelfde fout maken als het college: via inspraak toeredeneren naar een vooropgezet doel. Dat is namelijk al te vaak gebeurd.

 

4 reacties september 19th, 2007

2 SP’s

De commissievergadering Financiën & Veiligheid leverde vanavond iets aparts op, namelijk een openlijke clash tussen GroenLinks en SP. Onderwerp: het burgerinitiatief waar de SP in de vorige periode nog hartstochtelijk voor was en nu opeens iets genuanceerder over bleek te denken.

Ik heb al eerder beweerd dat Agnes Schlebusch een aanwinst is voor de SP, omdat zij recht voor de raap een herkenbaar SP-geluid laat horen, waar haar fractiegenoten de ‘aksie’ van vroeger lijken te zijn vergeten.

Bij het onderwerp burgerinitiatief ging ze gelijk flink los. Ze had de eerdere conceptverordening van GroenLinks gezien en zei direct te hebben begrepen waarom dat toen geen meerderheid had gekregen. Nog meer van dit soort retoriek leidde tot verontwaardiging en verbijstering bij De Haan en Voortman (GL). En terecht, want was het niet diezelfde SP die in de vorige periode gewoon vierkant achter het GL-voorstel stond?

Hiermee geconfronteerd probeerde Schelebusch zich er met een kwinkslag vanaf te maken (”wat een prutsclub was de SP toen ik er nog niet bij zat”), maar in een serieuze reactie zei ze dat zij de SP prima kon uitleggen waarom dit het beste standpunt was.

“De SP uitleggen”? Zij is zelf de SP! Met welke SP hebben we nu te maken?! Voor Geert Spieker (Stadspartij) en anderen bevestigde dit het beeld dat er inderdaad twee SP’s zijn, één van oppositie en één van coalitie. Persoonlijk vind ik één SP al meer dan genoeg.

Mag je dan niet van standpunt wijzigen? Natuurlijk, voortschrijdend inzicht valt altijd toe te juichen, zeker als het de goede richting op gaat. Maar ik kan me de woede van coalitiegenoot GroenLinks over deze onverhoedse aanval heel goed voorstellen.

 

 

4 reacties september 12th, 2007

Eén zwaluw

“PvdA:stad moet Stadjers voortaan serieus nemen”. Een grote kop in de krant, op basis van een PvdA-weblog. Daaronder: heel herkenbare teksten over bewoners die zich bij het plan ‘De Brugwachter’ terecht overvallen voelden, bewonersparticipatie die beter benut moet worden en ter nuancering een citaat over de ongewenste niet-in-mijn-achtertuin-mentaliteit. Al met al een prima bijdrage, maar laat en het is ook allemaal al eens eerder gezegd, onder meer door SP en CDA. Interessanter is het om te weten of de PvdA nu echt óm is, of dat het nu alleen om “De Brugwachter I” gaat. Oftewel: één zwaluw maakt nog geen zomer.

Ik kan natuurlijk blij zijn met deze move van de sociaaldemocraten, en dat ben ik ook wel. Maar tegelijkertijd ben ik op m’n hoede. Want wat zeggen De Rooij en Spakman eigenlijk?

Er staat wel dat de ’stad’ Stadjers voortaan serieus moet nemen, maar: ’stad’? Bedoeld wordt natuurlijk: de gemeente, of preciezer: het college van B&W. Want het is toch dit college van B&W, met bouwwethouder Frank de Vries (PvdA) voorop, dat bij ’De Brugwachter’ de nu door De Rooij en Spakman gehekelde inspraakprocedure zo veel steken heeft laten vallen?!

Als de PvdA-fractie haar stellingname serieus meent, dan is dit een ferme tik op de vingers van het college en in het bijzonder wethouder De Vries. Want “inspraak mag niet verworden tot een hinderlijke onderbreking van voorgenomen bouwplannen”. Dat is het dus blijkbaar de afgelopen periode wel geweest. Dat komt aan bij een wethouder die diezelfde bouwplannen in z’n portefeuille heeft.

Daar kennen we er trouwens nog wel een paar van, van die voorgenomen bouwplannen. Neem nou de Kempkensberg, de overeenkomsten zijn legio. Ook daar problemen met de hoogte. Ook daar voelen omwonenden zich overvallen door collegeplannen, zijn er gebreken in de inspraak en ook daar is sprake van massaal en georganiseerd verzet. Gaat de nieuwe PvdA-doctrine daar nu ook op en moet De Vries dat plan ook intrekken? Je zou toch zeggen van wel.

En dan de SP. In de commissie lieten ze gebeuren dat de PvdA mooie woorden kon spreken over bewonersparticipatie, terwijl van de coalitiepartijen de SP dit juist als speerpunt heeft gekozen, getuige de initiatieven Bouwen aan vertrouwen (samen met het CDA) en Eerder beginnen. D’r op en d’r over, zou ik hebben gedaan als ik de SP was en de woordvoering van de PvdA had aangehoord. “Waarom komen jullie er nu pas achter”, had ik gevraagd, maar in plaats daarvan zei Jasper Schaaf (SP) dat er wel een schepje bovenop had gemogen.

En nu? Ik moet nog zien dat de PvdA-fractie de nieuw ingeslagen weg volhoudt, ook bij andere projecten als bijvoorbeeld de Kempkensberg. En ik moet ook nog zien of De Brugwachter, met wat kleine aanpassingen in de tweede ronde niet toch gewoon doorgaat. Ja, GroenLinks mag dan straks wat ecologische toezeggingen krijgen, maar bij een fundamenteel andere kijk op inspraak gaat het voorlopig nog om één zwaluw.

 

5 reacties september 10th, 2007

Te groen

Raadsleden krijgen stapels brieven van het college. Deels omdat we daar zelf om vragen, deels omdat het college dat zelf graag wil. In de laatste categorie valt de brief die ik kreeg over onze motie over Beheer en Onderhoud. Dit was nou een brief die het college beter achterwege had kunnen laten.

“Beantwoording motie kwaliteit beheer openbare ruimte” is de titel van deze brief. Alsof de raad een vraag zou hebben gesteld! Wat er is gebeurd, is dat in het Voorjaarsdebat CDA en PvdA elkaar hebben gevonden in de bezorgdheid over het afkalven van het groot onderhoud wegens de voorgenomen bezuinigingen.

Door steun van een groot aantal andere partijen heeft de raad toen bij motie de uitspraak gedaan dat het groot onderhoud minimaal op hetzelfde niveau gehandhaafd wordt. Deze uitspraak was ingegeven door de opvatting dat het groot onderhoud en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte, niet onbeschadigd uit de bezuinigingen zouden komen. Je kachelt langzaam maar zeker achteruit en voor je het weet is het in de afgelopen jaren opgebouwde niveau vervlogen. “Een stad kan ook te groen worden”, heb ik in het debat gezegd.

In de raad is expliciet gevraagd of de motie zo bedoeld was dat het ook geld zou gaan kosten. Antwoord: Ja, reden waarom bijvoorbeeld GroenLinks de motie niet steunde. Dat is een legitieme en heldere reactie.

Nu grijpt het college in de ‘antwoordbrief’ weer terug op deze discussie en spreekt de verwachting uit dat de bezuinigingen wel kunnen en op korte termijn geen gevolgen zullen hebben.

Nou moet het niet gekker worden: zover waren wij op 27 juni ook al en verder: de raad heeft in meerderheid uitgesproken het groot onderhoud op peil te houden, in de wetenschap dat dat geld zou gaan kosten. Dan is een reactie die twee stappen teruggaat in de discussie een beetje flauw. Zeg dan gewoon dat je niet bereid bent hier extra geld voor vrij te maken.

Feit is dat het college hier een expliciete opvatting van de raad naast zich neerlegt. De toverformule (vrij naar Gerrit Zalm) is dan: “We voeren ‘em niet uit!”

Met het ‘antwoord’ hoopt het college op een omzichtige manier de bal bij de raad terug te leggen, maar wat mij betreft staat de motie recht overeind.

Reageer september 5th, 2007


Kalender

september 2007
M D W D V Z Z
« Aug   Okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Berichten per maand

Berichten naar categorie